تغذیه شترمرغ
4.2- 5

پرورش شترمرغ کشتاری

تغذیه شترمرغ

تغذیه شترمرغ4.2- 5 تغذیه شترمرغ 60 تا 70 درصد کل هزینه ی پرورش شترمرغ را صرف تغذیه شترمرغ می شود . بسیار مهم است که در ابتدای کار پرورش شترمرغ آن را درک کنیم . باید گفت پرورش دهندگان قدیمی

remove_red_eye 2562
ادامه مطلب