تغذیه شترمرغ

پرورش شترمرغ کشتاری

تغذیه شترمرغ۴.۵- ۲ تغذیه شترمرغ ۶۰ تا ۷۰ درصد کل هزینه ی پرورش شترمرغ را صرف تغذیه شترمرغ می شود . بسیار مهم است که در ابتدای کار پرورش شترمرغ آن را درک کنیم . باید گفت پرورش دهندگان قدیمی

ادامه مطلب