سیستم گوارش شتر مرغ

سیستم گوارش شتر مرغ

سیستم گوارش شتر مرغ۴.۷- ۶ سیستم گوارش شتر مرغ سیستم گوارش شتر مرغ : شترمرغ ها دارای یک زبان ابتدایی و ناقص هستند در حالی که زبان  رئی یک استخوان بنام استخوان داخل زبانی برای دراز کردن تمام طول زبان

ادامه مطلب