چربی شتر مرغ

چربی شترمرغ

چربی شتر مرغ4.3- 8 چربی شترمرغ چربی شترمرغ در دمای معمولی اندک اندک ذوب می شود و تقریبا به حالت نیمه مایع درمی آید. حاوی امگا 3  6  9 میباشد ، و همچنین ریز مولکول بوده و میتواند در زمانی

ادامه مطلب