مزرعه پرورش شترمرغ

مزرعه پرورش شترمرغ

مزرعه پرورش شترمرغ4.7- 3 احداث یک مزرعه پرورش شترمرغ نکاتی را شامل میشود .برای شروع کار نگهداری وپرورش شترمرغ  اول باید مشخص نمود روش کار بر چه اساسی استوار خواهد بود . آیا سرمایه کلانی را اماده داریم یا محدودیت

ادامه مطلب