شرایط پرورش شترمرغ

شرایط پرورش شترمرغ

شرایط پرورش شترمرغ۴.۵- ۲۳ شرایط پرورش شترمرغ در یک مزرعه پرورش شترمرغ ممکن است متفاوت باشد ولی در برخی شرایط و در کلیات مشابه هستند و در این نوشتار به انها نگاهی هرچند اجمالی می پردازیم. الف) نگهداری مولد و

ادامه مطلب