سیستم گوارش شتر مرغ
4.7- 7

سیستم گوارش شتر مرغ

سیستم گوارش شتر مرغ

سیستم گوارش شتر مرغ4.7- 7 سیستم گوارش شتر مرغ سیستم گوارش شتر مرغ : شترمرغ ها دارای یک زبان ابتدایی و ناقص هستند در حالی که زبان  رئی یک استخوان بنام استخوان داخل زبانی برای دراز کردن تمام طول زبان

remove_red_eye 1002
ادامه مطلب