تغذیه جوجه شترمرغ
4.2- 17

تغذیه جوجه شترمرغ

تغذیه جوجه شترمرغ

تغذیه جوجه شترمرغ4.2- 17 مهمترین نکته در آغاز و تداوم رشدی خوب وموثر ،مسئله ی تغذیه جوجه شترمرغ ها  می باشد که می تواند در دراز مدت بر روی آینده ی تولیدی پرندگان نیز تاثیر داشته باشد . پرورش جوجه شترمرغ

remove_red_eye 3975
ادامه مطلب