دستگاه تنفس شتر مرغ

دستگاه تنفس شترمرغ

دستگاه تنفس شتر مرغ4.8- 5 دستگاه تنفس شترمرغ دستگاه تنفس شتر مرغ : در شتر مرغ دستگاه صوتی (هنجره) کاملا در مقابل دهان قرار دارد مانند تمام پرندگان دیگر تارهای صوتی ندارند بنابراین دستگاه تولید صدا خیلی ابتدایی ، در

ادامه مطلب