تغذیه جوجه شترمرغ
4.3- 21

تغذیه جوجه شترمرغ

تغذیه جوجه شترمرغ

تغذیه جوجه شترمرغ4.3- 21 مهمترین نکته در آغاز و تداوم رشدی خوب وموثر ،مسئله ی تغذیه جوجه شترمرغ ها  می باشد که می تواند در دراز مدت بر روی آینده ی تولیدی پرندگان نیز تاثیر داشته باشد . پرورش جوجه شترمرغ

remove_red_eye 6475
ادامه مطلب