تغذیه جوجه شترمرغ

تغذیه جوجه شترمرغ

تغذیه جوجه شترمرغ4.4- 7 مهمترین نکته در آغاز و تداوم رشدی خوب وموثر ،مسئله ی تغذیه جوجه شترمرغ ها  می باشد که می تواند در دراز مدت بر روی آینده ی تولیدی پرندگان نیز تاثیر داشته باشد . پرورش جوجه شترمرغ

ادامه مطلب