بیماری های شتر مرغ
3.2- 5

بیماری های شترمرغ

بیماری های شتر مرغ

بیماری های شتر مرغ3.2- 5 بیماری های شتر مرغ در یک مزرعه پرورش شترمرغ ممکن است برخی بیماری های شترمرغ شایع شود که بررسی آنها به صورت اجمالی میپردازیم: بیماری های شترمرغ و عفونت کیسه ی زرده یکی از شایع

remove_red_eye 92
ادامه مطلب